Bảng giá và Catalogue

 Bảng giá được cập nhật đến khi có thông báo mới

I

Ống nước và phụ kiện Tiền Phong

1Catalogue Tiền Phong Catalogue_ONG_NHUA_TIEN_PHONG - HML Group
2Bảng giá ống và phụ kiện uPVC Tiền Phong mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá ống và Phụ kiện uPVC Tiền Phong - HML Group
3Bảng giá ống và Phụ kiện HDPE Tiền Phong mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá và Phụ Kiện HDPE Tiền Phong - HML Group
4Bảng giá ống và Phụ kiện PPR Tiền Phong mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá Ống và Phụ Kiện PPR Tiền Phong - HML Group

II

Ống nước và phụ kiện Đệ Nhất

1Catalogue Đệ Nhất Catalog De Nhat - HML Group
2Bảng giá ống uPVC, HDPE, PPR Đệ Nhất  mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá Ống nhựa uPVC, HDPE, PPR Đệ Nhất - HML Group_1
3Bảng giá phụ kiện, uPVC, HDPE,  PPR Đệ Nhất mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá Phụ Kiện Ống nhựa uPVC, HDPE, PPR Đệ Nhất - HML Group_1

III

Ống nước và phụ kiện DEKKO

1Catalogue Dekko  Catalogue-dekko-HML Group_1
2Bảng giá ống và phụ kiện uPVC Dekko mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bang gia và phụ kiện uPVC Dekko - HML Group_1
3Bảng giá ống HDPE Dekko mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng Giá HDPE Dekko - HMLGroup_1
4Bảng giá ống và phụ kiện PPR Dekko mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá và Phụ kiện PPR Dekko (01.02.2020) - HML Group_1

IV

Ống nước và phụ kiện Bình Minh

1Catalogue Binh Minh Catalog Ống nhựa BÌnh Minh- HML Group_1
2Bảng giá ống uPVC, HDPE, PPR Bình Minh mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá Ống uPVC, HDPE, PPR Bình Minh - HML Group_1
3Bảng giá phụ kiện, uPVC, HDPE,  PPR Bình Minh mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá Phụ Kiện Ống uPVC, HDPE, PPR Bình Minh - HML Group_1

V

Ống nước và phụ kiện Hoa Sen

1Catalog Hoa Sen catalogue uPVC HDPE PPR_1
2Bảng giá ống uPVC, HDPE, PPR Hoa Sen  mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá Ống nhựa uPVC, HDPE, PPR Hoa Sen - HML Group_1
3Bảng giá phụ kiện, uPVC, HDPE,  PPR Hoa Sen mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá Phụ Kiện Ống nhựa uPVC, HDPE, PPR Hoa Sen - HML Group_1

VI

Ống nước và phụ kiện DisMy

 
1Catalogue DisMy Catalog SP_Dismy_HML Group
2Bảng giá ống và phụ kiện uPVC DisMy mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá Ống uPVC DisMy_HML Group_1
3Bảng giá ống và phụ kiện HDPE DisMy mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá Ống HDPE DisMy_HML Group_1
4Bảng giá ống và phụ kiện PPR DisMy mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá Ống và phụ kiện PPR DisMy_HML Group_1

VII

Ống nước và phụ kiện EUROPIPE

1Catalogue Europipe  Catalogue_EuroPipe_2020_HML Group_1
2Bảng giá ống và phụ kiện uPVC Europipe mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá và phụ kiện uPVC Europipe - JML Group_1
3Bảng giá ống và phụ kiện HDPE Europipe mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bảng giá và phụ kiện HDPE Europipe - HML Group_1
4Bảng giá ống và phụ kiện PPR Europipe mới nhất
Ngày cập nhật: 6/2/2021
 Bang_gia_ong_nhua_va_phu_kien_PPR_2020 - HML Group_1

VIII

Catalogue Ống xoắn luồn cáp

 
1Catalogue Ống xoắn luồn cáp Santo Catalogue santo ver 7.0 2019 - HML Group
2Catalogue Ống xoắn luồn cáp Maxtel Catalog_Ống-nhựa-gân-xoắn-HDPE-Maxtel_HML Group
3Catalogue Ống xoắn luồn cáp Ospen ANDATPHAT-CATALOGUE-OSPEN_HML Group
4Catalogue Ống xoắn luồn cáp Ba An Catalog Ống xoắn HDPE Ba An_HML Group
5Catalogue Ống xoắn luồn cáp Asia Catalogue ASI_HML Group
6Catalogue Ống xoắn luồn cáp TFP catalogue-tien-cong-xem_HML Group

IX

Bảng giá và catalogue cáp điện

1Catalogue dây và cáp điện Cadisun catalog-day-cap-dien-cadisun-HML Group
2Catalogue dây và cáp điện Cadivi Catalog _Cáp Cadivi_HML Group
2Catalogue dây và cap điện Goldcup catalogue-day-cap-dien-goldcup - HML Group
3Catalogue dây và cáp điện Thipha Catalog _Cáp Thipha_HML Group
4Catalogue dây và cáp điện LSiva Catalog cap LS_ HML Group
5Catalogue dây và cáp điện Trần Phú Catalog Cap Tran Phu_HML Group